Pridobitev certifikata

V nadaljevanju se lahko seznanite z možnostmi za vključevanje v Certifikat kulturno podjetje, pogoji za pridobitev, okvirno časovnico in stroški pridobitve Certifikata kulturno podjetje.

Dva pristopa vključevanja kulture v podjetja

Osrednje mesto v procesu pridobitve Certifikata kulturno podjetje zaseda vključevanje kulture v poslovno okolje, ki pa jo je v podjetja možno vključiti na dva načina. Poslovni subjekti lahko v proces vključevanja kulture pristopijo bolj splošno, kar smo poimenovali kulturniški wellness, ali usmerjeno, s krepitvijo kompetenc. Oba pristopa predvidevata vključevanje enakovrednega nabora aktivnosti, razlikujeta pa se v načinih njihovega vključevanja.

Podjetje se za kulturniški wellness odloči zaradi splošno prepoznanih učinkov kulture na razvoj delovnega okolja in družbe, kot so višja raven ustvarjalnosti in inovativnosti, izboljšano počutje na delovnem mestu, izboljšana podoba podjetja in številni drugi. 

Usmerjeni pristop pomeni, da podjetje z vključevanjem specifičnih kulturnih aktivnosti naslovi točno določen izziv. Komunikacijske veščine v podjetju, na primer, lahko krepi z zagotovitvijo bralnega prostora za zaposlene, lahko jim namesto običajnih daril (na primer kart za fitnes) podari naročnino na revijo, mesečno organizira dramski krožek in podobno.

Konkretno je preko usmerjenega pristopa možno nasloviti:

  • Večanje ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih (možne aktivnosti so različni ambientalni elementi, nagrade za zaposlene in vključevanje v oblikovanje inovacij)
  • Krepitev komunikacijskih veščin zaposlenih (možne aktivnosti so bralni klub, bralni kotiček, naročnina na revijo kot nagrada za zaposlene, dramski klub in kulturniški team building)
  • Izboljšanje prepoznavnosti in podobe podjetja (možne aktivnosti so ambientalni elementi, ki krepijo sporočilo poslanstva podjetja, kulturniška poslovna darila, sponzorstva in donacije)
  • Skrb za zdravje zaposlenih (možne aktivnosti so trening sodobnega plesa, umetniške delavnice, obisk kulturne prireditve, ambientalni elementi, team building in kulturniški klubi)
  • Povečanje pripadnosti podjetju (možne aktivnosti so nagrade za zaposlene s kulturniško vsebino, ambientalni elementi, ki skrbijo za boljše počutje v delovnih prostorih in kulturniško obarvan team building).

Pogoji za pridobitev certifikata

Certifikat kulturno podjetje lahko pridobijo vsi v Sloveniji registrirani poslovni subjekti. Splošni pogoj za pridobitev certifikata je njihovo redno in aktivno vključevanje kulturnih aktivnosti v svoje poslovno okolje, ki ga v postopku certificiranja primarno vrednotimo glede na višino sredstev, vloženih v realizacijo izbranih aktivnosti. Glede na to, ali se podjetje odloči kulturne aktivnosti vključevati po modelu kulturniškega wellnessa ali krepitve kompetenc, so opredeljeni ostali pogoji.

Časovnica pridobitve certifikata

K pridobivanju Certifikata kulturno podjetje je možno pristopiti v vsakem kvartalu. Pristopno obdobje se lahko prične kadarkoli v treh mesecih, v šestih mesecih od dogovorjenega pričetka pa podjetje pridobi certifikat ob pogoju, da je opravilo vsaj 50 % načrtovanih letnih aktivnosti. Certifikat se obnavlja enkrat letno.

Pristop k certifikatu

Dogovor o sodelovanju in sklenitev pogodbe

Plačilo administrativnih obveznosti in določitev koordinatorja v podjetju.

Načrt aktivnosti in začetek izvajanja

Predstavitev in anketa med zaposlenimi, terminsko dogovarjanje, izvedba aktivnosti.

Izvajanje aktivnosti
Podelitev certifikata

Podelitev certifikata

Podjetje po šestih mesecih od pristopa k certifikatu (ob pogoju, da je bilo izvedenih vsaj 50 % aktivnosti iz načrta) prejme certifikat.

Poročanje o izvedenih aktivnostih

Poročanje o aktivnostih na 3 mesece (dokazila o porabljenih sredstvih, izvedenih aktivnostih …).

Poročanje

Strošek pridobitve certifikata

Strošek pridobitve certifikata je odvisen od velikosti podjetja in je sestavljen iz sredstev, namenjenih za kulturne aktivnosti, ter administrativnega stroška za vodenje postopka certificiranja.

V skupni seštevek sredstev za kulturne vsebine, ki jih podjetje nameni za realizacijo načrtovanih aktivnosti, štejemo tako cene storitev in kulturnih dobrin, ki jih podjetje plača izvajalcem, kot ovrednoten pavšal za čas zaposlenih, ki jih ti vložijo v realizacijo vsebin, ki jih izvajajo samostojno ali se jih udeležijo brezplačno. Če je za izvedbo kulturne vsebine obračunan DDV, se v znesek všteva tudi slednjega.

Če so vključene kulturne vsebine brezplačne (npr. ogledi razstav, brezplačen ogled predstave, udeležba na brezplačnem javnem vodstvu), se ovrednoti število ur, ki so jih zaposleni porabili za izvedbo aktivnosti (pavšal 12 eur/uro), pri čemer je zaželeno, da se aktivnosti izvajajo v delovnem času. Enako vrednotenje (pavšal 12 eur/uro) velja za interno izvedene aktivnosti (na primer srečanje bralnega kluba, ki ga vodijo zaposleni).

*Sredstva za kulturne vsebine: 700 €
**Administrativni stroški: 300 €

Strošek pridobitve certifikata: 1000 €

*Sredstva za kulturne vsebine: 1500 €
**Administrativni stroški: 500 €

Strošek pridobitve certifikata: 2000 €

*Sredstva za kulturne vsebine: 2500 €
**Administrativni stroški: 800 €

Strošek pridobitve certifikata: 3300 €

*Sredstva za kulturne vsebine: 4000 €
**Administrativni stroški: 1000 €

Strošek pridobitve certifikata: 5000 €

*Sredstva za kulturne vsebine: 7500 €
**Administrativni stroški: 1500 €

Strošek pridobitve certifikata: 9000 €

Administrativne stroške podjetje poravna Asociaciji za pomoč pri izboru ustreznih vsebin, podporo in administrativno vodenje postopka pridobitve certifikata ter ne vključujejo DDV, saj Društvo Asociacija ni davčni zavezanec.

Pridobite Certifikat kulturno podjetje

Certifikat kulturno podjetje podeljuje društvo Asociacija za obdobje enega leta. Oglejte si seznam aktivnosti in pristopite k certificiranju.